Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [19 / 33] >

Administracja

Instytucja ponaglenia w kodeksie postępowania administracyjnego

Jednym z nowych zadań organów prowadzących postępowanie administracyjne jest obowiązek pouczenia stron o możliwości wniesienia ponaglenia w sytuacji, gdy sprawa nie zostanie załatwiona w terminie. Przepisy wskazują także, że w razie skorzystania przez stronę z tego uprawnienia organ wyższego stopnia – w terminie nie dłuższym niż siedem dni – powinien je rozpatrzyć. Jeżeli okaże się, że ponaglenie było słuszne, to konsekwencje może ponieść urzędnik winny przewlekłego prowadzenia sprawy.