Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [6 / 38] >

Prawo w samorządzie

Wody Polskie wraz z kompetencjami przejmują kadry

Marszałkowie województw oraz starostowie najpóźniej do dnia wejścia w życie nowego Prawa wodnego mają opracować i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz właściwym wojewodom wykazy pracowników, którzy realizują ich zadania związane z gospodarowaniem wodami. Na podstawie tych wykazów pracownicy samorządowi w ciągu miesiąca mają stać się z mocy prawa pracownikami Wód Polskich albo właściwych urzędów wojewódzkich, jeżeli wykonują zadania związane z utrzymywaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.