Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [14 / 28] >

Finanse publiczne

Zakup dostawy i dystrybucji energii elektrycznej przez gminę

Przepisy o zamówieniach publicznych obejmują swym zakresem również umowy, których przedmiotem jest sprzedaż oraz usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. W związku z tym gmina, dokonując zakupu dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, musi stosować konkurencyjne tryby udzielania zamówienia publicznego – chyba że wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości 30 tys. euro. Do zadań własnych gminy należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Działania podejmowane przez gminę powinny znaleźć odzwierciedlenie w założeniach do planu zaopatrzenia w...