Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [24 / 28] >

Samorząd i praktyka

Piecza zastępcza wymaga gruntownych zmian

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od momentu jej wejścia w życie była nowelizowana niemal 30 razy. Chęć dostosowywania systemu wsparcia do szybko zmieniających się realiów jest zjawiskiem oczywiście pożądanym. Jednak powierzchowne zmiany nie są w stanie wpłynąć na wciąż niedopracowany i w dużej mierze już niewydolny system. Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych skontrolowała Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie NIK system pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wsparcia już...