Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [12 / 28] >

Administracja

Utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji

Jedną z decyzji, jakie może wydać organ drugiej instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Wydanie takiej decyzji jest możliwe, jeśli organ odwoławczy dojdzie do przekonania, że oceniana decyzja – w szczególności jej rozstrzygnięcie – jest co do istoty prawidłowa. Ustawodawca nie określił w art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) przesłanek utrzymania w mocy decyzji. Orzecznictwo ogólnie wskazuje, że rozstrzygnięcie takie...