Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [11 / 28] >

Administracja

Spory między powiatami o koszty pieczy zastępczej

Ustawodawca przewidział, że powiaty będą się spierały o to, który z nich jest zobowiązany do poniesienia kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wprowadził do jej przepisów trzy etapy wskazania właściwego powiatu oraz upoważnił sądy administracyjne do rozstrzygania sporu. Powiat ponosi: wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, wydatki na finansowanie pomocy...