Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [10 / 28] >

Administracja

Wójt może zmienić własną decyzję w procedurze autokontroli

Organ administracji publicznej, który uznał, że brak przesłanek formalnych wydania nowej decyzji, albo że odwołanie nie może być uwzględnione w całości, ma obowiązek przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Na (faktyczną) odmowę zmiany lub uchylenia zaskarżonej decyzji przez organ, który tę decyzję wydał, stronom odwołującym się nie służy żaden środek prawny. Postępowanie administracyjne jest, co do zasady, dwuinstancyjne. Przesądza o tym art. 15 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego...