Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [10 / 29] >

Administracja

Wójt może zmienić własną decyzję w procedurze autokontroli

Organ administracji publicznej, który uznał, że brak przesłanek formalnych wydania nowej decyzji, albo że odwołanie nie może być uwzględnione w całości, ma obowiązek przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu. Na (faktyczną) odmowę zmiany lub uchylenia zaskarżonej decyzji przez organ, który tę decyzję wydał, stronom odwołującym się nie służy żaden środek prawny.