Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [37 / 37] >

Samorząd i praktyka

Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego

Funkcjonariusze publiczni podlegają nie tylko szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej, porządkowej czy dyscyplinarnej. Z uwagi na ciężar gatunkowy decyzji, jakie podejmują, odpowiadają również na podstawie przepisów karnych. Katalog czynów zabronionych, jakie mogą popełnić w ramach swojej działalności, jest dość szeroki, a sankcje dolegliwe. Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; dalej: k.k.). Nie ma jednak enumeratywnie wskazanych wszystkich przestępstw, które dotyczą...