Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [9 / 37] >

Prawo w samorządzie

Urzędnik, którego praca jest źle oceniana, może zostać zwolniony

Każdy urzędnik samorządowy, co najmniej raz na dwa lata, podlega ocenie okresowej. Dotyczy ona wywiązywania się z obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku. Jeżeli pracownik uzyska – dwa razy z rzędu – ocenę negatywną, to pracodawca ma obowiązek rozwiązać z nim umowę o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Zasady dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych zostały uregulowane w przepisach ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.). Z art. 27 tej ustawy wynika, że podlegają im zatrudnieni na stanowiskach...