Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [10 / 37] >

Prawo w samorządzie

Czas pełnienia funkcji ławnika a wynagrodzenie

Jednostka zatrudniająca pracownika pełniącego funkcję ławnika ma obowiązek zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie. Jednak nie ma już obowiązku wypłacać mu wynagrodzenia za czas tego zwolnienia. Za ten czas ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną, której koszty ponosi Skarb Państwa. Pracodawca zatrudniający pracownika będącego ławnikiem ma obowiązek zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie (art. 172 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych; dalej: p.u.s.p.). Zwolnienie od pracy powinno obejmować nie...