Gazeta Samorządu i Administracji nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [24 / 37] >

Finanse publiczne

Jak dofinansować inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy do zadań własnych gmin i powiatów. Może ono przybrać formę dotacji celowej. Zasady udzielania takiej dotacji powinna określać uchwała rady gminy lub rady powiatu na podstawie zawartej umowy. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; dalej: p.o.ś.). Zakres tych zadań można podzielić na kilka grup. Po pierwsze, są to przedsięwzięcia związane z: ochroną wód, ochroną powietrza, gospodarką...