Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [8 / 34] >

Prawo w samorządzie

Pracownik samorządowy nie może zrezygnować z odprawy emerytalnej lub rentowej

Pracownik samorządowy odchodzący na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest uprawniony do jednorazowej odprawy. Prawa do tego świadczenia nie może się zrzec ani przenieść na inną osobę. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa (art. 36 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: u.p.s.). Wysokość odprawy jest uzależniona od posiadanego przez pracownika stażu pracy i wynosi odpowiednio równowartość: po 10 latach...