Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [12 / 34] >

Prawo w samorządzie

Czy przewodniczący komisji rewizyjnej może zakazać obywatelowi wstępu na posiedzenie

Sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji są jawne i dostępne. Przewodniczący komisji rewizyjnej nie może zatem odmówić obywatelowi udziału w posiedzeniu komisji – o ile nie wystąpiły okoliczności wyłączające jawność posiedzenia. Co do zasady, działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia tej jawności mogą wynikać wyłącznie z przepisów ustaw (art. 11a ust. 1 i art. 11b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g.). Jawność działania organów gminy obejmuje przede wszystkim prawo obywateli do: uzyskiwania...