Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [13 / 34] >

Administracja

Zasady rozstrzygania sporów kompetencyjnych między organami administracji

Wyróżnia się dwa rodzaje sporów kompetencyjnych – negatywny oraz pozytywny. Negatywny ma miejsce wtedy, kiedy żaden z organów nie uznaje się za właściwy do załatwienia sprawy. Ze sporem pozytywnym mamy do czynienia wówczas, gdy dwa lub więcej organów uważa, że to on właśnie powinien np. wydać żądaną przez stronę decyzję. Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, co do zasady, rozstrzygają sądy administracyjne.