Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [19 / 34] >

Administracja

Odpowiedzialność cywilna urzędnika

Urzędnicy mogą podlegać zarówno odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów prawa pracy, jak też odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo konsekwencji majątkowych. Odpowiedzialność cywilna jest konsekwencją ponoszoną przez urzędnika za wyrządzenie szkody. Rozróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: deliktową oraz kontraktową. Zostały one uregulowane w Kodeksie cywilnym (dalej: k.c.). Odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialność deliktową ponosi się za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym. Czyn niedozwolony to nic innego jak działanie lub zaniechanie danej osoby. Przy czym działanie, o którym tu...