Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [13 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jak informować strony w postępowaniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego

W jaki sposób postąpić przy informowaniu stron w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli o wszczęciu postępowania, postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie, strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Natomiast na etapie przesłania projektu decyzji do uzgodnień organów istnieje obowiązek poinformowania stron postępowania (wszystkich) o wystąpieniu o zajęcie stanowiska do innego organu. Co zrobić z pismem informującym o wystąpieniu do organów uzgadniających i co zrobić z pismem informującym o możliwości