Gazeta Samorządu i Administracji nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [22 / 35] >

Administracja

Jaki charakter ma decyzja starosty o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości martwych spółek

1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli tzw. martwych spółek. Artykuł 9 ust. 2i ustawy z 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje w związku z tym, że nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego takich martwych spółek stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Jaki charakter ma taka decyzja starosty?