Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [18 / 30] >

FINANSE PUBLICZNE

Jak rozpocząć procedurę absolutoryjną za 2016 rok

Najważniejszym dokumentem w procedurze absolutoryjnej jest sprawozdanie z wykonania budżetu JST. Ostateczny termin jego przedstawienia radzie i RIO upływa 31 marca br. LONGIN MAŻEWSKI audytor wewnętrzny, ekspert w zakresie finansów publicznych Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (JST) ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) w terminie do 31 marca roku następnego, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu JST, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej...