Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [32 / 45] >

Administracja

Modyfikacja zasad k.p.a. dla beneficjentów środków na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

Przepisy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2014-2020 wprowadzają pewne odstępstwa od ogólnych reguł prowadzenia postępowania administracyjnego. Przy prowadzeniu postępowania w sprawie o przyznanie pomocy ustawodawca nie nałożył na urzędy obowiązku wyczerpującego zebrania materiału dowodowego. Dodatkowo ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z tego faktu będzie wywodzić skutki prawne.