Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [39 / 44] >

Gospodarka

Protokół postępowania o zamówienie publiczne

Gmina jako zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie zamówieniowe w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Musi być ono także zgodne z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. To właśnie z zasady przejrzystości wynika potrzeba precyzyjnego dokumentowania poczynionych w ramach postępowania kroków i podjętych decyzji. Podstawowym dokumentem, sporządzanym przez cały czas trwania postępowania, jest protokół.