Gazeta Samorządu i Administracji nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [37 / 42] >

Gospodarka

trzyletni zakaz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ustawodawca przewidział możliwość ukarania gminnej jednostki organizacyjnej zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości trzyletnim zakazem prowadzenia takiej działalności. Sankcję tę można zastosować, gdy gminny przedsiębiorca nie spełnia wymogów ustawowych do prowadzenia ww. działalności; po raz drugi przekazuje odpady zmieszane do instalacji innej niż regionalna oraz gdy nie osiąga wynikających z odrębnych przepisów poziomów recyklingu odpadów.