Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [8 / 38] >

Prawo w samorządzie

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły

Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.