Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [19 / 35] >

Administracja

Kiedy wymagać wytycznych prawidłowej wykładni przepisu od organu odwoławczego

Organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (art. 138 § 2 k.p.a.). W uchylonej decyzji nie opisano wykładni art. 35 ustawy o ewidencji ludności, jaką przyjął organ I instancji. Z analizy uchylonej decyzji wynika jednak wadliwość tej wykładni. Czy w takiej sytuacji organ odwoławczy powinien w treści decyzji kasatoryjnej określić wytyczne co do prawidłowej wykładni art. 35 ustawy o ewidencji ludności?