Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [24 / 41] >

Administracja

NSA nie może nakazać sejmikowi zmiany uchwały

Ustawa o odpadach zawiera nakaz obligatoryjnej zmiany uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w przypadkach w niej wskazanych. Przepisy nie regulują jednak terminu wykonania tego obowiązku. Jeżeli sejmik województwa nie wykona nakazu ustawy o odpadach, to nie ma podstawy prawnej do „zastępczego” wydania aktu prawa miejscowego lub przejęcia tej kompetencji przez sąd administracyjny. Akty te mogą ustanawiać wyłącznie organy wskazane w art. 94 konstytucji. Nie ma wśród nich sądu administracyjnego. Mimo to w praktyce podejmowane są próby, aby to sąd nakazał sejmikowi przegłosowanie interesującej przedsiębiorcę uchwały.