pokaż wszystkie aktualności < [4 / 270] >

Aktualność z dnia 25-09-2017

Będą nowe zasady scalania gruntów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Zaproponowane w nim zmiany mają doprowadzić do zwiększenia liczby postępowań scaleniowych. Postulowany przez marszałków województw poziom postępowań scaleniowych to 40 000 ha gruntów rocznie.

Proponowane zmiany  przyczynią  się  głównie  do  usprawnienia  prowadzenia  postępowań  scaleniowych i wymiennych, w tym głównie do ich przyspieszenia.

Zmiana definicji scaleń gruntów będzie prowadzić do bezpośredniego powiązania instytucji scaleń gruntów z instytucją planowania przestrzennego.

Zobowiązanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do pokrywania kosztów wykonania scaleń i wymian gruntów oraz po scaleniowego zagospodarowania nie tylko w związku z budową autostrad, ale także dróg ekspresowych oraz zobowiązanie pozostałych inwestorów (realizujących inne inwestycje np. drogi, koleje, lotniska),  których  działalność  wpływa  dezorganizująco  na  rolniczą  przestrzeń produkcyjną, do  pokrywania kosztów związanych z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem po scaleniowym, ma na celu minimalizację negatywnych skutków prowadzonych inwestycji dla obszarów wykorzystywanych rolniczo.

Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego,  a w szczególności ograniczy możliwość jego „blokowania” w początkowej fazie oraz kontroli sądowo-administracyjnej.

Możliwość zatwierdzania projektu scalenia gruntów wszczynanego z urzędu także w przypadkach, w których należy spodziewać się mniejszej akceptacji tego typu scaleń we wstępnej fazie realizacji tego typu projektów.

Doręczanie  decyzji  o  odmowie  wszczęcia  postepowania  scaleniowego  zarówno  przez  starostę  jak  i  przez wojewodę oraz decyzji wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w sposób analogiczny do  doręczania  decyzji  starosty  zatwierdzającej  projekt  scalenia  gruntów, ma   na   celu   doprecyzowanie dotychczasowych przepisów ustawy.

Wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw, pozwoli  na  wykonywanie  ostatecznych  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  scalenia  w  racjonalnych ramach czasowy

Źródło: www.rcl.gov.pl

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł